Antiques 

Algemene Voorwaarden Gerdes Antiques / Brocante / Industrial  

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Ondernemer: Gerdes Antiques / Brocante / Industrial.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Gerdes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

         Gerdes Antiques / Brocante / Industrial.     

         E-mailadres: info@gerdes.online 

         KvK-nummer: 57791422

                 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gerdes  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gerdes  en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument geacht kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.  
 3. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen na overleg en schriftelijke bevestiging.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als Gerdes  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gerdes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs.
 • de eventuele kosten van aflevering.
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gerdes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Gerdes  is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Gerdes kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gerdes  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Gerdes zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

            a. het digitale adres van de website van Gerdes waar de consument met klachten terecht kan.

            b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,                      dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van  het herroepingsrecht.

            c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen , tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de                                   consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.                            

Artikel 6 – Herroepingsrecht

            1. Bedenkttijd van 7 dagen na plaatsing bestelling.

            2. In beginsel geen recht voor retourname.

            3. Retourname zal per geval beoordeeld worden. 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Gerdes  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid . Let wel brocante antiek of industriele artikelen zijn vaak aangetast door de tand des tijds hiervoor staat Gerdes niet garant.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Gerdes  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Gerdes  kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Gerdes  de geaccepteerde bestellingen na betaling binnen 7 dagen aan de consument versturen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 7 dagen  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gerdes  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij verzending berust bij de consument.

 Artikel 12 – Eigendom

 1. Bestelde artikelen blijven eigendom van Gerdes totdat de betaling ontvangen is.

 Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niets anders is overeengekomen dient de consument na ontvangst orderbevestiging het verschuldigde bedrag te betalen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gerdes te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Gerdes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen telefonisch en via email aan Gerdes bekend gemaakt worden.

            Let wel de artikelen die Gerdes verkoopt zijn gebruikt en vaak oud. Gerdes is derhalve ook niet aansprakelijk                     voor breuk of schade.

 1. Bij Gerdes  worden klachten binnen 7 dagen afgehandeld.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gerdes  binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gerdes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Privacyverklaring

.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Gerdes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gerdes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gerdes verstrekt. Gerdes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres eventueel

 

WAAROM Gerdes GEGEVENS NODIG HEEFT

Gerdes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Gerdes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Gerdes GEGEVENS BEWAART

Gerdes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Gerdes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gerdes kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden eventueel voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gerdes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Gerdes kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gerdes bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gerdes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gerdes heeft hier geen invloed op.

Gerdes heeft Google geen toestemming gegeven om via Gerdes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gerdes.online. Gerdes zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Gerdes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gerdes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gerdes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gerdes op via info@gerdes.online. www.gerdes.online is een website van Gerdes. Gerdes is als volgt te bereiken:

:

E-mailadres:info@gerdes.online